خاطرات عاشقانه نفسم

 

 

مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا است

که تا آخر عمر بازنشستگی ندارد

و تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق است